piektdiena, 2015. gada 17. aprīlis

Magdalenas de naranja (Apelsínu keksini)


Patreiz Spánijá Vidusjúras piekrasté ir apelsínu ziedésanas laiks. Zied jau arí citi citrusu augli, bet atskiríbá no citiem citrusu augliem,tiesi apelsínu ziediem piemít loti spécígs un izteikts aromáts. Viens pats apelsína ziedins slépj seví milzíga aromáta spéku, un braucot garám apelsínu plantácijám ir galvu reibinoss aromáts..
Ká smarzo apelsínu ziedi? Péc spéka varbút vienádi stipri ká Vidusjúras jasmíns.Un tomér atskirígi. 

Tádél nav nekáds brínums,ka apelsínu ziedu údens,ko Spánijá sauc par AZAHAR , tiek plasi izmantots konditorejá.
Péc sís receptes gatavotie keksini sanák  loti apelsíniski un irdeni gaisígi. Ja nav pieejams apelsínu ziedu údens, to var aizstát pieméram ar vanilas vai apelsína esenci.

Vajadzígs( vidéji 20 keksiniem):

- 270 g cukura,
- 320 g milti,
- 4 olas,
- 90 ml piens,
- 290 g saules puku ella,
- 2 édamkarotes medus,
- 1 pacina cepamá pulvera,
- viena rívéta apelsina mzina,
- 1 é.k. apelsínu ziedu údens,

Pagatavosana:

Sakul olas ar cukuru. Puto (es ar elektrisko putotáju),lídz masa dubultojas un paliek teju balta.
Tálák liek klát sarívéta apelsína mizinu,apelsínu ziedu údeni un medu. Visu atkal saputo un pievieno ellu.
Pasás beigás liek klát izsijátus miltus un cepamo pulveri.
Lai sanáktu gaisígi keksini, masa jáputo nepártraukti vismaz 5 minútes.
Tálák nosedz míklas trauku ar caurspídígo virtuves plevi un atstáj míku "atpústies". Pa so laiku sák veidoties burbulísi.
Nem keksinu kapsulas,saliek tajás keksinu papírísus un sapilda kapsulas aptuveni 3/4.
Pa virsu uzber pavisam nedaudz cukura.
Cepj sakarsétá cepeskrásní 200 grádos aptuveni 20  minútes,párbaudot keksinu gatavíbu ar koka irbulíti. Ja nekas klát nelíp-tátad gatavs.


ceturtdiena, 2015. gada 16. aprīlis

Spaghetti aglio e olio (Spageti ar kiplokiem un ellu) Italu edieni


Spageti ar ellu un kiplokiem agrak skaitijas Neapoles nabadzigo lauzu ediens, jo ediena pagatavosanai bija nepieciesamas tikai dazas sastavdalas, kas neparprotami bija  katrá neapoliesa virtuvé. Spageti, ella,kiploks,cili un pétersíli- tas ir sís receptes pamatá.

Ediena pagatavosana tiesam neprasa daudz lídzeklus, bet rezultáts ir táds,ka garsas ziná sádi pagatavoti spageti var izkonkurét arí visdárgáká restorána vissmalkáko un dárgáko makaronu mérci.

Atzísos,ka májás loti biezi gatavoju spageti péc sís receptes jau daudzu gadu garumá.Jo garso visiem. Recepti aizguvu no savas víra mátes, kura arí médza galdá celt so pastu.

Un, kad jautáju saviem Latvijas cieminiem,kuriem jau esmu arí  agrák pasniegusi so édienu-un,ar ko jús sodien gribétu pastu? Tad biezi man saka: "Vai varétu ar kiploku un ellu? "

Vajadzígs:

- spageti,
- olívella,
- cili pipars,
- sáls,
- pétersíli,
- páris kiploka daivinas 

Pagatavosana:

Karstá údení,kurá pievienota sáls liek spageti un novára lídz "al dente" (praktiski gandríz gatavi).
Panná lej sluku olívellas un uz vidéjas uguns apcepj ripás sagrieztas kiploka daivas. Kiploku daivu skaits atkarígs no tá,cik stipru  kiploku garsu vélas, jo ella loti labi to uzsúc. Kiploka daivas viegli apzeltina brúnganas un pievieno piestá saberztu cili piparu. Visu samaisa un  mérce jau gatava.
Pievieno nokástos spageti, visu panná rúpígi apmaisa.Liek skíví,párkaisot ar sasmalcinátiem pétersíliem un rívétu parmezána sieru.
Ja nav svaigipétersíli, loti garsígi ir,ja pievieno mércé (péc kiploka apcepsanas) sausus vai sasaldétus péterílus (bet tádá gadíjumá iem jábút loti síki sakapátiem).trešdiena, 2015. gada 15. aprīlis

Rosquilletas de pipas (Maizes standzinas ar saules puku séklinám)


Spánijá loti populára uzkoda ir maizes standzinas jebsu grístítes,kuras spáni médz saukt gan  par rosquilletas, gan grisínes, colín vai vienkársi par palillos de pan  ,kas burtiski tulkojot nozímé maizes nújinas. Péc formas rosquilletas visbiezák  ir tievas un garas. Precízi izmeri gan nav noteikti,tádél seit var variét.
Maizísu garsa atkaríga no tá,kas bús pievienots klát míklai. Obligáta sastávdala ir olívella, vélams virgen extra.Tádá gadíjumá standzinas bús ípasi aromátiskas un garsígas. Izplatítas ir  maizes nújinas ar saulespuku séklinám,ká arí oregano. Tápat arí rosquilletas médz bút ar  siera un  sípolu garsu.
Lai arí skiet,ka maizes standzinas var bút tikai sálas, Spánijá tás ir arí saldas,un visbiezák klát tiek likti sokoládes gabalini. Tad tás sauc par rosquilletas de chocolate.
Man skiet,ka nav tádu nasku automáti (tie,kas izvietoti lidostás, slimnícás u.c. uzgaidámajás vietás), kur nebútu rosquilletas, arí veikala plauktos nopérkamas  rosquilletas visdazádákajám gaumém.

Rosquilletas biezi vien tiek pasniegtas restorános pirms pamatédiena pasniegsanas. Sáda veida maizítes populáras ir arí Itálijá (grissini) un Latínameriká,tikai tad atskirsies to nosaukumi.
Spánu maizes standzinas médz bút gan cietas un kraukskígas,gan maigi míkstas. Tas atkarígs no regiona un édája vélmém.
Péc sís receptes gatavotás maizes standzinas sanák loti gardas.

Vajadzígs:

- 250 g milti,
- 110 ml údens,
- 25 ml olívella virgen extra,
- 25 g saulespuku séklas (izlobítas),
- 12 g raugs (svaigs),
- 8 g sáls,
- skipsna cukura

Pagatavosana:

Udení ar rokám sadrupina raugu un kártígi samaisa,pieliekot skipsnu cukura.
Izsijá míltus un pievieno raugu,sáli,ellu,saulespuku séklas.Ar lápstinu visu samaisa,tad turpina ar rokám,lídz masa sanák viendabíga un stingra.Tai péc konsistences jábút pacietai.
Tad míklu sarullé tádá ká desiná, nosedz ar dvieli un noliek siltá vietiná nedaudz "atpústies".
Tálák nem míklu un izrullé taisnstúri. Lai péc formas iegútu vienádas grístítes, tad ar nazi pielabo taisnstúra formu un nogriez taisnus galus. 
Tálák taisnstúri ar nazi párdala uz pusém un sagriez aptuveni 2 cm platas grístítes un nosméré ar saputotu olu.
Pavisam  nedaudz iesméré cepamo pannu ar ellu un izliek uz tás maizes grístítes. ja grib kraukskígas grístítes, tad uzreizi liek cepties. ja grib tádas míkstákas, tad vismaz 10 minútes jáatstáj vél grístítes nostávéties. 
Cepj 200 grádos 20 minútes,lídz maizes grístítes paliek zeltaini brúnas. 

otrdiena, 2015. gada 14. aprīlis

Sepia estofada con nabicol (Sautéta sépija ar káli)


Sépija ir loti diétisks produkts,kas plasi tiek lietots Vidusjúras gastranomijá (starp citu, arí aziátu virtuvé sépija ir loti iecieníta). Sépija praktiski nesatur taukus (100 g satur tikai 0,90g taukus),ir bagáta ar proteínu (100 g 16,10 g ) un 100 g sépijas satur 75,30 kcal.
Sépiju var pagatavot kopá ar visu tinti,tádá gadíjumá édiens iekrásosies un bús melns. Tápat arí sépijas tírísanas procesá var iznemt tintes maisu, un tinti uzsaglabát saldétavá.
Spániem un itáliem loti patík melná sépijas krása un garsa, ar tinti tiek krásota gan pasta,gan rísi un gatavotas dazádas mérces.


Vajadzigs:

- 800 g sépija,
- trís káli vai kartupeli,
- viens liels sípols,
- téjkarote saldás paprikas pulveris
- divi tomáti (labák cieti),
- viena itálu paprika (gara,zala),
- glázíte baltvína,
- divas kiploka daivinas,
- pétersíli,
-lauru lapa,
- olívella,
- sáls un melnie pipari péc garsas,
~ litrs zivju buljona 

Pagatavosana:

Notírítu sépiju sagriez (es ar skérém) nelielos gabalos. 
Uz ríves sarívé sípolu, tomátu un kiploku. Papriku sagriez pavisam mazinos gabalinos.
Panná lej nedaudz ellas un apcepj sarívéto sípolu, apcpina un tad liek papriku, tomátu,kiploku. Visu kopá kádas 5 minútes pasauté. Tad pievienopaprikas pulveri,apmaisa,lej baltvínu,liek lauru lapu un pagaida,lai uzmet burbuli. Tad liek sépiju.un apmaisa,lai lai sasúcas garsas,kamér víns izgaro. Kad víns izgarojis, lej  klát buljonu (vislabák karstu). 
Sauté aptuveni 30 minútes,lídz sepija paliek míksta. Jánem vérá,ka sépijas sautésanas laiká nedríkst pievienot sáli, citádi tá bús cieta.
Kad sépija míksta,pievieno gabalinos sagrieztu káli vai kartipelus un visu kopá sauté,lídz kartupeli ir míksti.

sestdiena, 2015. gada 11. aprīlis

Rodaballo con patatas al horno (Krásní cepta akmenplekste ar kartupeliem)


Akmenplekste ir tá pati plekste jeb bute,kas apdzívo Eiropas Atlantijas okeána piekrasti un Vidusjúru,ká arí sastopamas citos músu planétas údenos. 
Veikala plauktos Vidusjúrá  dzívojosás butes ir árkártígs retums. Vispirms jau tádél,ka busu Vidusjúrá nav daudz. Tápéc Spánijá akmenplekstes tiek audzétas,pie kam lielos daudzumos gan iekséjam tirgum, gan eksportam. Arí  Francijá un Anglijá audzé akmenplekstes, tomér par galveno ES razotáju ir kluvusi Spánija, jo ípasi Galícijas regions.   Jasaka,ka akmenspleksu audzésana ir diezgan ilgs un sarezgíts process, kur tiek  laisti gan Vidusjúras údeni, gan zivis tiek sargátas no tiesiem saules stariem un visádi citádi no zivs audzésanas speciálistu puses konrtoléts un uzraudzíts. Un, lai zivis sasniegtu pircéju "pieprasíto" svaru (1,2-1,5 kg), ar zivtinám "nemties" nepieciesami lídz pat 36 ménesi. Tas arí ir viens no iemesliem,kádél zivs nav ípasi léta.

Akmenplekstém ir loti maiga garsa un nav daudz asaku..Arí to tírísana neaiznem daudz laika.Nu labi,tagad jau veikalá péc pircéja luguma zivis iztírís un sagriezís ká vien vajadzígs:)Cik atceros no bérníbas, Latvijá plekstes,vismaz agrák, nebija tik lielas (bet arí te pieejamas dazáda izméra).

Dazás uzturtabulás akmenplekstes uzturvértíba gan atskiras, vienas tabulas noráda,ka zivs satur 82,5 kcal, tátad ir liesa zivs, bet tai pasá laiká citas tabulas noráda,ka akmenspelkste ir vidéji trekna zivs un 100 g satur 102 kcal.  Plekstes satur 16 g proteína un 3,6 g tauku ( 100 g),ká arí bagátas ar B grupas viramíniem,dzelzi.
Soriez gatavoju akmenpleksti krásní kopá ar kartupeliem. Ja pirms tam kartupelus apcepj uz pannas ellá,kopá ar sípoliem,sanák loti sátígi un víriesi sajúsmá. Ja grib "vieglák",tad otra opcija ir pirms zivs ievietosanas krásní novárít kartupelus ar mizu un tad sagriezt diskos un likt cepeskrásní kopá ar zivi. Bús daudz reiz liesák, nebús smaguma sajúa kungí  péc ésanas, kas nereti rodas,édot oglhidrátus,kas bagátígi cepti ellá, kopá ar olbaltumiem, atskirsies tikai garsas nianse. Jebkurá gadíjumá ir nepieciesams labs un garsígs zivs buljons,kas Spánijá plasi pieejams. Es izmantoju izlejamo buljonu- dabígu un aromátisku,bez konservantiem un citám neveselígam piedevám.

Vajadzígs (4-6 personám):
- akmenspekste (ap 1.300g),
- 3 sipoli,
- 2 tomáti (cietas konsistences),
- lauru lapa,
- 80 ml baltvíns,
- 300 ml zivju buljons,
- kiploks un svaigi pétersíli (sasmalcináti),
- olívella,
- sáls un melnie pipari

Pagatavosana:

Panná lej ellu un kad tá karsta, apcepj diskos sagrieztus kartupelus un gareniski sagrieztu sípolu. Ar rokám sasmalcina lauru lapu un pievienon arí to,garsai un aromátam.Cepj uz nelielas uguns,ar váku,lídz zeltainai nokrásai.
Otrs variants ir novárít kartupelus ar visu mizu un kad gatavi sagriezt diskos.
Cepamajá plátí izliek kartupelus un sípolus, pa vidu liekot buti.Buti ieprieks ieziez ar sáli un svaigi maltiem pipariem.
Sagriez uz izliek arí tomátus. Pievieno sáli péc garsas.
Kad viss izlikts uz pláts, pievieno baltvínu un zivju buljonu.
Cepj sakarsétá cepeskrásní 200 grádos aptuveni 25 minútes.
Kad gatavs,iznem pláti un apklaisa édienu ar kiplokiem un pétersíliem.


piektdiena, 2015. gada 3. aprīlis

Priecígas Lieldienas! (MONAS DE PASQUA jebsu Lieldienu smalkmaizítes spánu gaumé)


Monas de Pasqua ir tipisks Spánijas smalkmaizísu veids,kas tiek gatavots par godu Lieldienám. 
Tiesa gan, atskiríbá no regiona,  pastáv dazas variácijas, bet neatkarigi no smakmaizítes formas( visbiezák gan ligzdinas veida vai cúskas,kas savijusies), izméra  un míklas sastávdalám, spánu Lieldienu bulciná tradicionáli vienmér tiek iecepta ola. Visbiezak jau  vistas ola un nebút ne krásota. Spáni nav kári olu krásotáji :)) 

Pec senám spánu tradícíjám, mona de pasqua pasniedza krusttévs savam krustdélam svétdiená péc Lieldienu dievkalpojuma.  Tagad Lieldienu smalkmaizítes pirms svétkiem nopérkamas jebkurá konditorejas veikalá,ká arí masveidá tiek tirgotas supermárketos.
Agrák gan  sís smalkmaizítes nebút  nebija tik krásnas ká sodien. Tagad pársvará "dabígas" olas vietu ienem krásainá papírítí ietíta sokoládes ola,un parastá púdercukura vietá nereti tiek liktas visdázádákás krásas un formas cukura skaidinas.
Lai arí Lieldienu bulcinu pagatavosana aiznem diegan daudz laika (kamér míkla uzrúgst), pagatavosanas process ir gauzám vienkárss.Bez tam májás gatavotás monas de pasqua man garso daudz labák par supermárketos nopérkamajám. Pie kam bérniem ir milzígs prieks nemt dalíbu Lieldienu bulcinu pagatavosaná! 


Vajadzígs ( 6 bulcinám):

- 500 g milti (ja iespéja izvéléties,tad vislabák harina de fuerza, milti,kas paredzéti maizes cepsanai),
- 120 g cukura,
- 2 é.k. azahar (apelsínu ziedu údens) vai vanilas esence,
- 1 rívéta aplesína mizina (ja labák patík citrona mizinas garsa,var arí citrona mizinu),
- 25 g svaigs raugs,
- 40 ml piens,
- 50 ml piens,
- 40 ml sualespuku ella,
- 2 olas

Dekorésanai:
- várítas olas vai sokoládes olas,
- krásainas cukura skaidinas,
- ola apsmérésanai

Pagatavosana:

Siltá piená izskídina raugu un samaisa,lai nav kunkuli.Pieliek olas un atkal samaisa.Es izmantoju olu putojamo slotinu. Tad pievieno cukuru,apelsínu ziedu údeni,aplesínu mizinas,un pa dalám liek miltus,iemaisot arí ellu.To visu dara,nepártraukti kulot míklu. Tálák míklu liek uzrúgt kádá siltá vietiná,nosedzot trauku ar caurspídígo pártikas plévi. Tas aiznem vismaz 4 stundas.
Vislabák ar mílu strádát,iesméréjot rokas ar ellu,jo tad míkla nelips klát. Un tá, uzrúguso míklu sadala uz pusém un katru dalu vél trís dalás.
Nemam katru míklas gabalinu,veidojam apalas formas ligzdinu un pa vidu liekam novárítu olu. 
Ja tiks liktas sokoládes olas, tad míkalas aplísa viducítí taisa tádu ká cauruminu.
Sataisítás ligzdinas vélreiz liek uz 2 st.nostáváties.

Kad ligzdinas pienémusás apjomos, apsméré ar olu,idekoré un  cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos 15- 20 minútes.
Atkaríbá péc krásns járaug,lai augsa nepaliek párméru brúna.Tádá gadíjumá ligzdinas nosedz ar folliju un pazemina temperatúru uz 170 grádiem. 


¡ Buen provecho,hijo mio !

pirmdiena, 2015. gada 30. marts

Shirataki núdeles itálu gaumé jebsu spageti bez kalorijám :))


Viena no músmáju iecienítákajám spegeti receptém ir spageti ar cili un kiplokiem.Soreiz spageti vietá nemu shirataki núdeles. 

Vajadzígs:

- pacina (250 g) shirataki núdeles,
- 2-3 kiploka daivas,
- karote olívellas,
- sausa cili pipara páksts,
- édamkarote pétrsílu (vislabák saldéti,kas jau síki sakapáti vai sausi sakapáti),
- rívéts parmezána siers

Pagatavosana:
Tá ká merces pagatavosana daudz laika neaiznem,tad praktiski ir vienalga ar ko sákt.
Tátad, atver paku,noskalo núdeles,uzmanigi atsien un negriez,jo mums vajadzígi "spageti". Tálák shirataki núdeles uz 30 sek.  iemérc verdosá údení, tad nokás un liek katliná,maisa,lai izsúcas liekais údens.
Nem cili páksti un piestá saberz. Panná ielej nedaudz olívellu un liek sagrieztas kiploka daivas. Cepj uz vidéjas uguns, jo kiploka daivám jábút zeltaini brúnganám. Pievieno saberzto cili, pétersílus un  visu kopá apmasot pacepj. Kad gatavs,pievieno shirataki núdeles un visu apmaisot vél pusminútíti uz lénas uguns pacepj. Liek skíví,papildus vél párlejot ar virgen evtra olívellu (bútíba var iztikt arí bez, tas vairák gaumes jautájums) un apkaisot ar rívétu parmezána sieru. 
Shirataki núdeles japánu gaumé


Sodien gatavoju shirataki núdeles japánu gaumé. Tiesa gan,pavisam nedaudz izdaru atkápi no originálreceptes (sk,video) . Tacu visviens veselígi,liesi un garsígi. Bez tam sádi pagatavotu mérci var pievienot arí "ístajám" oglhidrátu núdelém,salátiem u.taml.

Vajadzígs:

- ola,
- sáls,pipari péc garsas,
- 3 g kukurúzas milti,
- gurkis,
- tomáts,
-  sojas asni,
- váríta gala
- shirataki núdeles

Mércei:

- sojas mérce,
- etikis,
- údens,
- cukurs vai cits saldinátájs,
- sezama ella,
- ingvera sakne

Pagatavosana:

Sojas asniem nonem baltos pavedienus,ja tádi atrodas pie saknítém un liek panná applaucéties.Pievieno skipsnu sáli un sluku sezama ellu. Visu pacepina apmaisot,ad zliek váku un tádá veidá pasuté aptuveni 2 minútes. Tad iznem no pannas un atdzesé,vienkársi izliekot skíví.

Gatavojam mérci. Sajauc cukuru (péc garsas) ar sojas mérci,Pievieno etiki un nedaudz údens.Visu labi samaisa. Tad pieliek uz smalkás ríves sarívétu ingvera sakni,sezama ellu un atkal visu labi samaisa.

Iesméré pannu ar pikuci ellas un apcepj sakultu olu,kas sajaukta ar kukurúzas miltiem. Sáli,piparus pievieno péc garsas.  
Kad "omlete" izcepusies,to uzmanígi iznem,sarullé un ar nazi sagriez strémelés.

Shirataki núdeles noskalo,sagriez síkákos gabalos un liek uz 30 sekundém verdosá údení. Tad iznem,nokás un  liek atpakal katliná bez údens un maisot "sauté" aptuveni minúti lídz iziet árá mitrums.
Tálák shirataki núdeles liek pagatavotajá mercé.Kártígi samaisa,lai visas sastávdalas smuki sasúcas.
Liek skíví un pasniedz ar gurki,tomátu, sojas asniem un olu.

Nezináms Rietumos, bet tik populárs Azijá. Shirataki de konjac (sirataki konžaka núdeles)

Es atvainojos,ja gadíjumá es nepareizi iztulkoju sí produkta nosaukumu latviski. Man skiet, ka shitaraki de konjac latviski varétu bút vienkársi shirataki jeb konžaka núdeles.

Drosi,ka daudzi nemaz nezina kas tas ir sirataki,ka tas garso, ka pagatavot, ka un ar ko est. Bet nu visu pec kartas. 

Azijas virtuvé shirataki de konjac ir plasi izplatíts édiens,to audzé gan Kíná,gan Indonézijá. Japáni uzturá to lieto vairák neká 2000 gadus. Shirataki ir augs,kas atgádina lielas bietes un vienas sádas bietes svars ir lídz pat 4 kg. Kas tad ir tik labs un veselígs sajá produktá? Pirmkárt, sajá produktá praktiski nav  kaloriju, un to édot sáta sajúta iestajas átri un uz ilgu laiku,nu gluzi vai  tápat,ka edot kartupelus vai makaronus. Tai pat laiká sirataki ir bagáts ar skiedrvielám. Auga unikalitáte slépjas tajá,ka konzaka aktívais komponents glukomans ir údení skístosa  skiedra ar augstu tírísanas pakápi un skiedrai,nonakot kungí, transforméjas gélveida masa,kas aizpilda kungi un tádéjádi nomác bada sajútu un nelauj párésties.
Shirataki de konjac pazemina   holesterína límeni unn veicina zarnu darbibu. Tá ká shirataki ideáli piemérots jebkuram,kas vélas veselígi paést un turklát zaudét svaru,ká arí tiem,kas grib virtuvé izméginát kaut ko jaunu,vai arí tiem,kam vienkkársi garso Äzijas virtuve.


 Magiskais konzaka bumbulis. Bilde no inerneta.

 Uz pusém párgriezts konzaka bumbulis.Bilde no interneta.

 Konjac ir augs,kas atgādina lielas bietes un vienas sádas bietes svars var būt līdz pat 4 kilogramiem un lai so bietei lídzígo dárzeni pataisítu par núdeli, shirataki ir jáiziet párstrádes process.


(Bildes no interneta)

Kad dárzeni gatavi,tos novác,mazgá,mizo.Lauj nozút un tad gatavo párstrádes procesam.
Piebildísu,ka konzaks pieejams arí ká uztura bagátinátájs kapsulás.

Veikalos iegádájami shirataki gan sausá veidá,gan "slapjá".Tápat arí  shirataki péc formas pieejami gan ká núdeles,gan ká rísi , bet Azija pat iegádájami  tádos ká rullos un pankúkás,ká arí pats "bumbulis". Japáná no sirataki pat gatavo smalkmaizítes. Nav slikti,vai ne?
Péc krásas shirataki medz bút tumsáki un gaisáki.Shirataki núdeles Spánijá var iegádáties "Carrefour", "El Corte Ingles" u.c.  veikalos,Tápat arí Shirataki núdeles var pasútít internetá,piem. ebay, tokyo-ya, Dukana u.c. internetveikalos.Shirataki núdeles pieejamas gan sausá,gan "slapjá" veidá.  Attaisot iepakojumu, údens jánolej.


Kad skidrums noliets, núdeles  jánomazgá.Tá ka nudeles ir skaisti saietas,tás var vai nu atsiet,vai ar skérém párgriezt.


Tálák atkarígs kádu édienu  grib no shirataki núdelém pagatavot.  Ja negrib garas núdeles,tad ar skérém sagiez síkákos gabalos,


Shirataki núdeles pagatavot ir loti viegli un bezgala átri. Tás ir loti pateicigas tádá ziná, ka tám nav garsas un viss garsas noslépums slépjas tajá,káda mérce tiks pagatavota un pasniegta pie núdelém. 

Shirataki núdeles ideáli garsos gan ar bolonas mérci, gan ar júras produktiem un séném... Ja grib iegút krásu, var paturét kurkumas,safrána vai sépjas nováríjumá- shirataki núdeles krásu átri uzsúks,ká arí ievilks garsu. Shirataki núdeles loti átri uzsúc garsu. Tás pirms ésanas var paturét verdosá buljoná. Ja nepatík veikala plauktos atrodamie buljoni,drosi var izmantot arí pasu pagatavoto. Ja liekam uzsúkt garsu buljoná, tad turam 2 minútes.Tátad,ká jau minéju, shirataki núdelu garsa bús atkaríga no klát pasniegtás mérces. Un,tá ká shirataki pagatavojami bezgala átri,  mérce gatavojama pirmá.
Bildé redamajá variantá  shirataki núdeles esmu ielikusi caurdurí un uz 30 sekundém iemércu katliná,kurá várás verdoss údens.


Péc tam,kad sirataki núdeles ir izmércétas verdosá údení vai buljoná, tás nokás un liek atkal uz uguns katliná, lai tádá izvelkas liekais údens.
Sis process aiznem ne vairák par minúti, turklát shirataki núdeles ir jámaisa.

Nu lúk,gatavs! Atliek tikai pagatavot mérci un pasniegt.


trešdiena, 2015. gada 4. marts

Brokolu un pukkápostu saláti ar karija mérci


Garsígi,veselígi un liesi saláti.Var ést starp édienreizém un  ideáli lídznemasnai.

Vajadzígs:

- brokolis,
- pukkáposts,
- sauja maurloki,
- loki,
- ola

Mércei:

- 150 g jogurts vai ceso batido ,
- svaigais kréjums (ja grib ípasi liesi,var arí nelikt),
- 2 é.k. vínogu vai citu auglu  etikis,
- 1/2 citrona sulas,
- 1 t.k. karija pulvera,
- sáls, pipari, cukurs péc garsas

Pagatavosana:

Sagriez rozetés brokoli un ziekápostu,un notvaicé vai novára. Ja grib tádu kreptígáku un izteiktáku garsu,tad dárzenus var várít pievienojot dárzenu buljonu.
Kad dárzeni gatavi,nokás.
Novára olu,atdzesé,noloba un sagriez mazos gabalinos.
Sajauc jogurtu ar saldo kréjumu un uzputo,pievienojot etiki,citrona sulu,kariju. Sáli,piparus un cukuru (vai citu saldinátáju) liek péc garsas. 
Liek dárzenus skíví,párber ar sagriezto olu,párkaisa ar maurlokiem.Pasniedz kopá ar karija mérci. 

otrdiena, 2015. gada 3. marts

Siltie kartupelu saláti sicíliesu gaumé


Atceréjos par siem siltajiem un fantastiski gardajiem kartupelu salátiem, ko reiz gatavoja mana víra máte. Tik loti garsígi, turklát vienkársi un ekonomiski. Siem salátiem klát var  pievienot arí tomátus, olíves, kaperus, ansovus, ká pieméram  sie saláti . Tacu soreiz visu  pamatu pats ir kartupeli,kuru garsu  papildinaka olívella, vínogu vína etikis un sípoli. Knifins ir izmantot karstus (tikko novárítus) kartupelus un tad pievienot visas nepieciesamás izejvielas. Rezultátá viss bríniskígi iesúcas un nedaudz pastávot iemarinéjas.

Vajadzígs:

- kartupeli,
- sípoli,
- sáls,
- olívella virgen extra,
- vínogu vína etikis,
- sáls,ja nepieciesams

Pagatavosana:

 Novára kartupelus (es ar mizu,kaut mana víra máte váríja jau nomizotus). Sagriez strémelés sípolu un pievieno kartupeliem. Olívellu sajauc ar vínogu etiki. Karupeliem pievieno sáli, sípolus, párlej ar mérci un saláti gatavi.
Pasniedz karstus,bet garso arí atdzisusi.


otrdiena, 2015. gada 10. februāris

Fenhela saláti ar burkánu


Saka,ka fenhelis ir dárzenis labai omai un ilgam múzam un patreiz, kad fenhela sezona ir pilná briedumá, bútu gréks neieklaut so saldeno dárzeni édienkarté. 
Burkána vietá var likt arí kirbi vai abus kopá.Saláti labi garso arí ar majonézi vai veikala plauktos atrodamo salátu mérci

Vajadzígs:

- fenhelis,
- burkáns vai kirbis,
- rieksti vai séklinas (man mandelu),

Aizdaram:
- apelsínu (citrona) sula
- pipari,sáls péc garsas,
- medus,
- saldás sinepes (graudinos),
- virgen extra olívella

Pagatavosana:

Sarívé fenheli ar burkánu.Izspiez citrusauglu sulu,pievieno skipsnu sáli,piparus,medu,olívellu un sinepes. Kártígi samaisa un párlej salátus.

sestdiena, 2014. gada 27. decembris

Spánu Ziemassvétku kekss ar rozíném,riekstiem un kirsu sukádémAromátisks, míksts un sulígs, ar  apelsínu garsu piesátináts Ziemassvétku kekss.

Vajadzígs:

- 380 g milti,
- 200 g cukurs,
- 200 g sviests,
- 4 olas,
- 80 ml piens,
- pacina cepamais pulveris (man "Royal"),
- 1 apelsína mizina (rívéta),
- 2 é.k. apelsínu ziedu údens ("Azahar")

- 50 g valrieskti (izlobíti),
- 50 g rozínes bez kauliniem,
- 100 g kirsu sukádes,
- melnais rums (rozínu iemérksanai),
- púdercukurs (párkaisísanai)

Pagatavosana:

Sakul míkstu sviestu ar cukuru.Tálák kulot pa vienai liek klát olas.Kad olas ieputotas miklá, ,joprojám kulot pievieno miltus un cepamo pulveri,tad pienu. Liek klát apelsínu mizinas+rumá izmércétas rozínes+ riekstus+ kirsu sukades. Visu kártígi sakul (es ar putotáju). 
Nem jebkuras formas cepamo veidni, ieziez ar sviestu un iebirdina miltus. Tad izliek míklu.
Cepj 200 grádos aptuveni 1 stundu(atkarígs no krásns un veidnes), pársedzot ar folliju,lai nepierautu augsu. Gatavíbu párbauda ar koka irbulíti.
Kad keks gatavs,to atdzesé,iznem no veidnes un apkaisa ar púdercukuru.

piektdiena, 2014. gada 12. decembris

Asie paprikas saláti ar baklazána standzinám

 Diétiski un loti garsígi saláti,kas édami tápat un lielisko garso arí kopá,pieméram, ar tvaicétu vai várítu vistas fileju. 

Vajadzígs:

- baklazáni,
- paprika (man zala,sarkana,dzeltena)
- sípolloks  vai sípols,
- 2-3 kiploka daivinas,
- citrona sula,
- sojas mérce,
- mazs gabalins ingvera saknes( cik pikantu gribas),
- sezama séklinas,
- sáls ja nepieciesams,
- "Tabasco mérce" vai cili pipari (cik asu vélas)
- nedaudz olívella (bet var arí bez tás)

Pagtavavosana:

Baklazánu sagriez standzinás. Tá ká pédéjá laiká man nav pagadíjusies rúgti baklazáni, tad ar sáli tos vairs nekaisu, bet uzreizi lieku uz cepamás pláts,kur iekláts cepampapírs. Baklazánu standzinas var apslakstít ar olívellu, bet ja rúp kalorijas, tad var arí to nedarít, jo abos gadíjumos sanáks loti garsígi. Cepj standzinas 200 grádos kamér gatavas. Man tas aiznéma kaut kur 15 minútes.
Pa to laiku sagriez papriku, sípolu, kiploku,izspiez citrona sulu, uz smalkás ríves sarívé ingveru,pievieno sojas mérci un sezama séklinas. Pievieno Tabasco un sáli. Visu sajauc un gatavs! 

svētdiena, 2014. gada 7. decembris

Cigalas con cebolla.Júras vézi ar sípoliem( spánu virtuve).Soli pa solim

Man skiet,ka latviski cigala ir garnelvézis. Vispár loti precízs nosaukums, jo cigala ir tiesám kaut kas starp garneli un vézi. Tikai garnelvézim bús grúták pieklút,jo to sargá caulas.Tas nozímé,ka nolobít garnrlvezi ir vismaz trísreiz ilgák neká nolobít garneli.
Garsa garnelvézim un garnelei ir loti lídzígas,tikai cena gan atskiríga. Garnelvézis ir krietni dárgáks.

Rape al horno (Juras velns krásní).Soli pa solim


Lielás zivju un júras velsu dienas músmájás parasti ir tad,kad vírs májás párnes lomu. Né, ne jau pasa nocopéto, bet pa tieso no zvejniekiem nopirkto.

Linu grístítes jeb cukurcepumini


Gribéjás kaut ko átru un vienkársu ko pagatavot kopá ar bérniem. Pa rokai pagadíjás recepte no 2010.gada "Ievas virtuves" Nr.12. un daudz nedomájot arí maná virtuvé tapa linu grístítes jeb cukurcepumini.
Jásaka gan,ka zurnála originálrecepté bija minéts vien 15 g cukura (rauga uzbriedinásanai),un man likás loti aizdomígi,ka míklai nepievieno klát cukuru,bet iztiek tikai ar cepuminu apvilásanu maisíjumá kanélis+cukurs.Tádél es ieviesu korekciju un míklai pievienoju tomér 100 g cukura. Un labi,ka pievienoju,jo citádi tie noteikti nebútu cukurcepumini :)) Recepté arí nebija minéts, cepuminus maisíjumá (cukurs+kanélis)apvilá pirms sausanas krásní vai péc.Es apviláju gan pirms,gan péc un bija pat loti ok.

Vajadzígs:

- 1,5 gl miltu,
- 1 ola,
- 100 g sviests,
- 20 g rauga,
- 2 é.k. údens vai piena,
- 15 g cukura,
- kanélis,
-cukurs apvilásanai

Pagatavosana:

Raugu samaisa ar cukuru un siltu pienu,un noliek uzrúgt siltá vietá (apméram 10 minútes).
Míkstu sviestu saputo ar cukuru,pievieno olu.
Sviestam pievieno miltus un iedarbináto raugu.Samíca míklu. Míklai jábút tik míkstai,lai viegli bútu virpinát (tai jáatgádina plastalína masa).
Cukuru samaisa ar kanéli.
Míklu sadala nelielás picinás un izrullé aptuveni 20 cm garus rullísus jebsu desinas. Párloka uz pusém un savirpina,liek uz pannas,kurá izkláts cepamais papírs.
Kad panna pilna,noliek siltumá,lai cepumini nedaudz uzrúgst.
Cepj 200 grádu temperatúrá kamér cepumini paliek zeltaini.

svētdiena, 2014. gada 9. novembris

Tejas con almendras (Dakstinu cepumi ar mandelém)


Sie,manuprát, ir vieni no gardákajiem cepumiem pasaulé :) Tádi netverami viegli, kraukskígi un ar neatkártojamu mandelu garsu..
Cepumiem ir dakstinu forma, tádél tos arí sauc par tejas con almendras (dakstinu cepumiem).
Man patík,ka siem cepumiem ir liela dakstina forma (ká jau dakstinam pieklájas), bet ja ir vélésanás, tad var veidot arí mazákus dakstinus. Tádá gadíjumá cepumu cepsanas laiks bús mazáks. Tas noteikti jánem vérá, jo cepumi ir pláni, un katra lieka cepsanás  minúte var izrádíties dakstinam likteníga :)

Vajadzigs:

- 90 g pédercukurs,
- 2 olu baltumi (60 g),
- 60 g milti,
- 50 g sviests,
- mandelu skaidinas vai drupinátas

Pagatavosana:

Izsijá miltus. Izsijá púdercukuru un pievieno atlaidinátu sviestu (kas ir pastávéjis istabas temperatúrá un ir gana míksts).Tad visu labi sajauc (es saputoju). Tad liek klát olu baltumus un atkal visu labi saputo.
Tálák pa druscinai liek ieksá izsijátos miltus un turpina putot lidz viendabigai masai.
Uz cepamás pláts liek cepamo papíru un uz tá ar karotes palídzíbu izliek míklu. Izliek tádu ká pikucíti,kuru tálák ar tás pasas karotes palídzíbu virziená pa apli, izrullé,tádá veidá izveidojot lielu,apalu(var arí oválu) un plánu cepumu.
Tálák cepumiem pa virsu párkaisa mandeles (neapbruninátas).
Sakarsé krásni uz 180 grádiem un cepj aptuveni 10-11 minútes, kamér cepumini paliek skaisti brúni.
Tálák,lai cepuminiem iedotu vajadzígo formu, nem palígá míklas rulli (var arí pudeli vai ko citu,kam ir cilindriska forma) un uzmanígi liek virsú pa vienam karstus, tikko no krásns iznemtus cepumus.
Vislabák izmantot virtuves cimdus(var arí virtuves dvieli),lai neapdedzinátu rokas.
Jáatceras,ka cepumi vajadzígo formu iegúst tikai karsti esot.Ja nu gadás,ka cepumi atdziest, tad atkal tos uz minútíti ieliek krásní, un pécák atkal veido dakstinu formu.

svētdiena, 2014. gada 2. novembris

Karstmaizites ar kazas sieru un oregano


Gardas un aromátiskas karstmaizítes Vidusjúras gaumé :)

Vajadzígs:

- cetrkantiga maize (man pilngraudu,bez garozas),
- tomáti (man kumato),
- apalais kazas siers (man "President"),
- oregano (sausais),
- melnás olíves,
- taulvielas maizes párziesanai (man sviests)

Pagatavosana:

Maizi sagriez 4 dalás, parziez ar sviestu.Liek virsú tomáta ripu, uz tás kazas siera ripu.Párkaisa ar oregano un uzsprauz uz tapu kocina olívi,ko iesprauz maizé.
Cepj sakarsétá cepeskrásní 200 grádos aptuveni 6 minútes.

piektdiena, 2014. gada 31. oktobris

Vistas fileja ar koriandruTiem,kam nekas nav pretí pret koriandru.

2-4 porcijám vajadzígs:

- 2 vistas filejas,
- sauja koriandra,
- nedaudz olívellas,
- citrona sula,
- pipari,
- sáls péc vajadzíbas

Pagatavosana:

Vistas fileju sagriez nelielás strémelés un apkaisa ar svaigi maltiem melnajiem pipariem,nedaudz sáli. Sagriez koriandru,liek blenderí,pievieno édamkaroti olívellas un sablenderé.
Péc tam ar iegúto mérci sajauc sagriezto vistas fileju un lai labák ievelkas, liek ledusskapí uz pusstundu.
Cepj sakarsétá panná bez taukvielám,jo ella jau ir iesúkusies vistas filejá.
Pasniedz karstu, bagátígi párlejot ar citrona sulu.

sestdiena, 2014. gada 18. oktobris

Batido de chirimoya (Cerimojas piena kokteilis)


Ir 18.oktobris un mums diená +30.  Cerimojas piena kokteilis ir tiesi laiká. Garsígi un atsvaidzinosi.

Vajadzígs:

- cerimoja,
- piens,
- ledus,
- páris pilieni citrona sulas

Pagatavosana:

Cerimojai iznem míkstumu. Man bija liela, 750 g smaga cerimoja un tás míkstums, bez mizas un séklám svéra 500 g.
Liek cerimojas míkstumu blenderí, pievieno ledu,pienu,citrona sulu (tá pastiprina cerimojas garsu) un  visu sablenderé. Ja neliek klát ledu, ieteicams paturét ledusskapí, lai atdziest. Jo aukstáks kokteilis, jo garsígáks.
Pienu,ledu liek cik daudz grib. Tá ká cerimoja ir salda, tad nekádi saldinátáji klát neprasás. 

piektdiena, 2014. gada 17. oktobris

Edam čerimojas!


Cerimojas ir tíri garsígs auglis un vispár grúti pateikt péc ká garso, jo ir táds ananasa,banána,zemenu,vanilas sajaukums. Jo vairák nogatavojies auglis, jo tas ir míkstáks,saldáks un kremígáks.. Loti nogatavojusies cerinoja ir pat skebígi saldena,kaut katram ir sava gaume-vienam labák patík pacieta, otram míksta jo míksta. Tátad- gaumes jautájums.
Mums gimené visi éd cerimoju,arí Latvijas cieminiem loti garsoja.
Spánijá ar kruti barojosam maminam iesaka est cerimojas- tas veicina laktaciju, ta ka cerimoju biezi ieklauju sava edienkarte. Karsta laika taisu ari cerimojas kokteilus. Tie ir dievigi!!!


Cerimojas ir diezgan kalorijains(satur daudz cukuru, un,jo vairák auglis nogatavojies, jo vairák cukura) un uztura zina loti vertigs auglis. Cerimoja satur 72,50 kcal un 0,70 g taukus, 2,40 g skiedras,14,10 g cukura, 1,25 g proteina,14,10 g oglhidratus, 382 mg potázija, 1,47 mg joda, 17,25 mg magnezija, 21 mg fosfora, ta ka cerimojas ieteicamas ari tiem,kam jaksutina smadzenes :) 
Cerimojas pec izmera un formaskaut kur  atgadina artisokus.
Par Cerimojas dzimteni tiek uzskatita Cile (Quillota un La Serena), ziemeļu Peru (Kahamarkas) un dienvidu Ecuadora,tatad Latinamerika. Tad,kad tika atklata Amerika, cerimoja ieceloja Spanija, pec tam tika izvesta uz Portugali, Italiju un talak ta izplatijas pa visu Vidusjuras regionu un tagad cerimoja aug visos kontinentos.
Spánija ienem 1.vietu pasaulé cerimojas kultivésanas ziná, un Spánijá Cerimoja galvenokárt tiek audzéta Gradaná un Malagá un gandríz visa raza tiek patéréta iekséjá tirgú. 2.vietu cerimojas audzésanas ziná ienem Cíle.
Spánijas veikalos pirktás cerimojas garso lieliski,tás pat nav speciáli jágatavina.Grúti gan pateikt, ká garso cerimoja,kas eksportéta uz Latviju, jo ir tá,ka jo táláku celu méro cerimoja, jo zaláku to norauj. No tá arí atkaríga produkta kvalitáte, tádél Bolívijas razotáji  cerimojas míkstumu liek pudelé, jo tádéjádi to var uzglabát pat ménesiem ilgi. Tas pats attiecas arí uz cerimojas saldéjumu un citiem saldumiem.


Cerimiojas miza un séklas nav édamas, séklas satur daudz alkaloídus,kas tádá koncentrácijá cilvékam ir toksiski.

ceturtdiena, 2014. gada 9. oktobris

Plum cake (Keks ar riekstiem un rozinem)


Gaisígs un viegls riekstu,rozinu un cukurotu kirsu keks.


Vajadzigs:

- 200 g kviesu milti (izmantoju baltos konditorejas jebsu harina para biscochos),
- 200 g sviests,
- 200 g pudercukurs,
- 16 g cepampulveris,
- 75 g rozines  (pasas corinto),
- 75 g valrieksti,
- 12 cukuroti kompota kirsi,
- 6 e.k. rums

Pagatavosana:

Rozínes iemérc rumá.
Izkausé sviestu.
Atdala olas baltumu no dzeltenuma. Pievienojot skipsnu sáls, olas baltumu saputo stingrás putás.
Izsijá miltus.
Sajauc (es ar mikseri) izkauséto sviestu ar púdercukuru.Tad pieliek olu dzeltenumus, miltus un cepamo pulveri un atkal visu samaisa. 
Beigás iecilá saputoto olas baltumu (ar kustíbám no augsas uz leju, nevis pa apli) un kad viss labi sajaukts, pievieno izmércétás rozínes ar visu rumu un riekstus. Kirsus párgriez uz pusém un arí pievieno masai. Visu atkal labi sajauc.
Ieziez cepamtrauku ar sviestu,ieber pavisam nedaudz miltus un izliek míklu.
Cepj sakarsétá krásní 220 grádos 10 minútes, péc tam 180 grádos 30 minútes,apsedzot cepamo trauku ar folliju.
Kokosriekstu-burkánu bumbinas


Loti vienkarsi pagatavojamas kokosriekstu bumbinas.Ists karumins.Tiesa gan, ne tas liesakais variants, bet nu sis saldas bumbinas galigi negarso pec varitiem burkaniem, bet gan pec istam kokosriekstu koncam.
No zemak noradita daudzuma sanaca 32 bumbinas.

Vajadzígs:

- 200 g cukurs,
- 250 g burkáni,
- 200 g kokosriekstu skaidinas,
- vél mazdruscin kokosriekstu skaidinas apvilásanai

Pagatavosana:

Burkánus nomizo,sagriez gredzentinos un novára.  Nokás, atdzesé un ar daksu saspaida putriná. So putrinu var uz páris minútém ielikt ledusskapí.
Tálák sajauc cukuru ar kokosriekstu skaidinam,pievieno saspaidito burkánu un ar rokám visu labi sajauc. 
Tad ar rokám veido nelielas bumbinas, apvila kokosa skaidinas un saliek pa papírísiem. Bumbinas gatavas.

sestdiena, 2014. gada 4. oktobris

Philadelphia siera plátsmaize jebsu mana ideálá siera kúkaJau vismaz reizes piecas cepju siera kúku péc sís receptes  un tikai soreiz roka aizsniedzas péc fotoaparáta. Tá nu iet,kad darba pilnas rokas, kad pat focét laika nav!:)

Un tátad, kúka jebsu plátsmaize( nezinu ká pareizi dévét) sanák ideála- maiga un tiesi táda, lai ceptu to vél,vél un vél. 
Kúka sanák diezgan diétiska, jo tajá ir maz milti, un pédéjás reizes cepjot, klát lieku "Philadelphia light". "Philadelphia" siera vietá var likt arí tádus svaigos sierus ká "Kiri" vai Spánijas veikala tíklos atrodamie ceso para untar (uz maizes sméréjamie sieri.) Jásaka,ka atskiríbas starp klasisko un light varinatu nav,ja vien neskaita kalorijas. Arí bezpiedevu jogurtu lieku 0 % tauku. Ja vél cukuru aizstátu ar stéviju, tad vispár bútu super liesa siera kúka. Bet tá ká májás vél ir ciemini, tad ipasi ar eksperimantiem patreiz neaizraujos.

Vajadzígs:

-  280 g  "Philadelphia" tipa siers,
- 3 bezpiedevu jogurti (375 ml),
- 3 olas,
- 180 g cukura,
- 35 g kukurúzas ciete,
- 40 g rozines,
- 35 ml rums,
- mazliet sviests (trauka ieziesanai)

Pagatavosana:

Rumá izmércé rozínes. Trauká liek olas,"Philadelphia" sieru un jogurtu. Visu labi samaisa (es ar mikseri). Tad pievieno cukuru un kukurúzas cieti.Atkal visu labi samaisa jebsu saputo. 
Sasméré ar sviestu cepmap trauku  un izlej tajá iegúto masu. Beigás ieber izmércétás rozínes.
Cepj 200 grádos 45 minútes, uz beigám apsedzot ar alumínija papíru.
Uzmanígi ar kúkas iznemsanu no cepamás forminas, lai nepárlúzt  vai káds gabals neaizkeras, tádél labák atdzesét un beigás formu apgriezt otrádi.

trešdiena, 2014. gada 24. septembris

Ar augliem pildíts arbúzs (Recepte bérnu galdam)


Savam puikam uz piektás dzimsanas dienas sviníbám dekoréju ne tikai máju,bet arí galdu. Dekorácijas telpai sanáca fantastiskas (te nu paldies paldies manai mammai,kas ilgus gadus strádája par  darbmácibas skolotáju un kurai ir zelta rokas).Es savukárt septéjos virtuvé  un gribéjás arí kaut ko ípasu galva noformésanai.Internetá atrodamas visdazádákajás idejas un man doma bija pagatavot no arbúza haizivs galvu un tad skaisti sagriezt auglus un sapildít so "galvu". Tacu laika trúkuma dél nesanáca sagriezt smuki kubinos nedz auglus, nedz pagatavot nobeiguma detalu- lielo haizivs spuru,kas skaidri norádítu,ka tá ir haizivs. Bet neskatoties uz to, arí sáds nepabeigtais haizivs variants sanáca labi, táda dívaina galva ar zobiem, tacu galvenais,ka mazajiem patika! :)
Sádu "galvu"man sanáca pagatavot nieka (?) 20 minútés, tá ká recepte noteikti ieklaujama átro recepsu sarakstá.

Vajadzígs:

- arbúzs,
- neliels ass nazitis ,
- paliels truls nazis,
- zobu bakstámie kocini,
- katote (mérces) grebsanai,
- vínogas vai olíves vai kas taml. "acím"
- augli péc izvéles

Pagatavosana:

Nomazgá arbúzu un nogriez apakséjo dalu (lai labák stáv trauká). Tad iezímé muti un izgriez,péc ká izgrebj míkstumu. Míkstumu var skaisti izgrebt arí ar saldéjuma karoti,tad sanáks bumbinas, kuras var pécák sapildít atpakal arbúzá vai izmantot ká citádi. Ja arbúzá grib salikt citus auglus, tad no míkstuma var gatavot arí visdazádákos saldos (sk,sadalá "Arbúzu laiks").
Un tá,kad míkstums izgrebts, iezímé líniju "zobiem",kuru ar asu nazi uzmanigi nogriez un tad griez trijsturveida zobus.
Tálák saliek acis un ja laiks atlauj izgriez spuru un liek galvá (bús haizivs).
Saliek muté auglus péc izvéles un gatavs!

pirmdiena, 2014. gada 22. septembris

Merluza goierri (Heks ar juras gliemeziem)


Vismaz 2 reizes nedélá májás taisu zivju vai júras velsu dienas. Soreiz zivs apvienojumá ar júras veltém. Hm, vél joprojám nezinu ká latviski sauc katru júras gliemezu sugu. Man kaut ká skiet,ka latviski visi júras gliemji ir un paliek júras gliemezi un viss. Bet spániski gan ne, kautrai sugai savs spániskais nosaukums. 
Més gimené loti mílam,pieméram,sádi pagatavotu maltíti jeb citiem várdiem sakot- édiens zivju un júras velsu cienítájiem Vidusjúras gaumé.

4 porcijám vajadzígs:

- 8 heksa "steika" gabali,
- 300 g mazie júras gliemezi (man almejas un berberechos),
- 12 baltie spargeli ( blanséti,no burkas),
- pika sviesta ( aptuveni 40 g),
- 150 g zalie zirnísi (man saldéti),
- 150 ml sidra,
- 4 kiploka daivas,
- sluka olívellas,
- sakapáti pétersíli,
- olas dzeltenums,
- milti apvilásanai

Pagatavosana:

Mazos júras gliemezus iemérc vismaz uz 1 st sálsúdení. 
Panná izkausé sviestu un kad tas izkusis, lej sidru un nokástos gliemezus. Uzliek váku un vára,lídz gliemezi atveras. Gliemezus iznem árá ar putu karoti vai nokás caur sietu un skidrumu rezervé. 
Nem pannu ,liek sluku ellas un uz pavisam nelielas uguns apcepj sagrieztas kiploka daivas. Kad ella jau sasúkusi kiploka garsu (kiploki pavisam viegli apbrúnináti) , liek miltos viegli apvilátus heksa gabalus. Cepj no abám pusém,ik pa laicinam pakratot pannu,lai viss smuki vienádi apcepjas. 
Kad heks gatavs,pievieno rezervéto nokásto skidrumu no júras gliemeziem. Tad pievieno zalos zirnísus un spargelus. Visu kopá vél 10 minútes pasauté. Pasás beigás pievieno nokástos gliemjus, un sakratot pannu,iejauc visu smuki ieksá. 
Sakul olas dzeltenumu un ar "piragu" otu apsméré heksa gabalinus.
Pasás beigás apkaisa visu ar pétersíliem un édiens jau gatavs pasniegsanai! :)

ceturtdiena, 2014. gada 11. septembris

Bizcocho de almendras (Mandelu kúka jeb kekss)


Viegls un gaisígs-táds,kas muté kúst un ká viens otrs man te saka, ka pat neatceras,kad kaut kas tik gards ir ésts. Vienvárdsakot, sí tiesám ir bríniskíga recepte,ja gribas pagatavot ko ípasu un diemzél recepte ne visai ieteicama tiem,kas ir uz slaidás línijas, jo tiesam aprobezoties ar vienu gabalinu svaki vai bús iespéjams :))


Vajadzígs:

- 6 olu baltumi,
- 200 g cukura,
- 1/2 pacina cepamais pulveris (izmantoju "Royal",tatad 9 g),
- 100 g sviests,
- 50 g kukurúzas milti (ciete),
- 50 g kviesu milti,
- 50 g pulverí saberztas mandeles,
- 50 g mandelu skaidinas

Pagatavosana:

Es izmantoju veikalá jau nopérkamu pasterizétu olas baltumu.Tas ir loti érti un nav jádomá,kur pécák realizét olu dzeltenumus. Tacu, ja izmanto olas,tad arí no atliktajiem olu dzeltenumiem var pagatavot pieméram "Katalánu kremu",kur izmanto tiesi olu dzeltenumus,nevis baltumus.
Tátad, 1. stingrás putás sakul olu baltumus,pievienojot skipsnu sáli un putojot pa nelielám dalám liek arí cukuru.
2. Karstá údens peldé vai mikrovilnu krásní izkausé sviestu (sviestam jábút skidram)
3. Saliek kopá miltus un cepamo pulveri,un izsijá.
4. Panná bez taukvielám apcepj mandelu skaidinas
5. Saputotajos olu baltumos pa karotei liek izsijátos miltus un nevis maisot,bet CILÄJOT(no augsas uz leju,nevis pa apli)  iejauc masá. Tálák iejauc atkal CILAJOT mandeles.
6.Pasás beigás lej izkauséto sviestu un atkal cilájot iemaisa.
 7.Sakarsé krásni uz 200 grádiem.
8. Cepamtrauku iesméré ar sviestu un apber ar apceptajám mandelu skaidinám
9. Lej ieksá sagatavoto masu
10. Tiklídz ieliek krásní,tá samazina temperatúru uz 170 grádiem un cepj 30 minútes,gatavíbas pakápi párbaudot, iedurot ar kocinu (ja nekas nelíp klát,tad gatavs)

trešdiena, 2014. gada 10. septembris

Vista alus mércé (Spánu virtuve)


Un atkal vista- vistina,soreiz alus mércé, spánu gaumé. 

Vajadzígs:

- 1 vista,
- 1 bunza alus ( 30 cc),
- 3 sípoli,
- 3 kiploku daivas,
- 3 é.k. spánu tomátu mérces jeb uz olívellas bázes ceptos un péc tam sablenderétos tomátus (tomate frito),
- 1 galas buljons,
- timiáns,
- olívella,
- sáls,pipari

Pagatavosana:

Vistu sadala gabalos un ieberz ar sáli,pipariem un viegli apvilá miltos.Panná pavisam nelielá ellas daudzumá apcepj apviláto vistu. Kad gabalini apcepusies, tos rezervé un tajá pasá panná turpina cept gareniskás skélés sagrieztus sípolus un sagrieztas kiploka daivas. Kad tás apcepusás, pievieno tomátu mérci,samaisa, pielej alu, liek buljonu, timiánu (es svaigus zarinus) un liek ieksá apcepto vistu. 
Vára jebsu sauté zem váka uz lénas uguns kamér garsas sasúkusás un vista pilníbá izcepta.


svētdiena, 2014. gada 7. septembris

Dzeltenais saules arbúzsTagad,kad arbúzu laiks rit pilná spará, var iegádáties arí dzeltenas krásas arbúzu,kas NAV genétiski modificéts,ká sákumá varétu likties. Dzeltenais arbúzs radies selekcijas rezultátá,krustojot savvalas dzelteno arbúzu (kas arí ir dzeltená krásá) ar parasto,t.i., sarkano. Areji dzeltenais no sarkaná arbúza ne ar ko neatskiras.
Garsas ziná dzeltenais arbúzs nav tik salds ká sarkanais un dzeltenajam arbúzam nav tik daudz séklu ká sarkanajam arbúzam. Tá ká dazádíbai var mieloties arí ar dzletenas krásas arbúzu! :)